Kiểm định phương tiện đo lường tại Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học

Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương thực hiện kiểm định các loại phương tiện đo lường.
Kiểm định công tơ điện tại Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học ( Sở Khoa học và Công nghệ) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kiểm định công tơ điện, nước, huyết áp kế, nhiệt kế, cột đo xăng dầu... có thể mang đến Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ) để kiểm định. Nhiệm vụ này vẫn được thực hiện tại trung tâm từ ngày 1.1.2019, trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng với Trung tâm Thông tin khoa học - công nghệ và Tin học.  Theo quy định của UBND tỉnh, trung tâm có chức năng thực hiện việc hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, kiểm định các loại phương tiện đo lường phục vụ nhu cầu công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân. UBND tỉnh vừa quyết định giải thể Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng để thành lập Phòng Quản lý tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng và chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực này về Sở Khoa học và Công nghệ từ ngày 1.4. 

PV

>>> Hải Dương giải thể Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng