Ảnh: Học sinh vùng ven biển Quảng Nam tham gia diễn tập ứng phó sóng thần

Gần 460 em học sinh, giáo viên và hơn 250 hộ dân ven biển ở Quảng Nam tham gia diễn tập ứng phó sóng thần-đa thiên tai.