Văn hóa dạy và học xuống cấp bởi 'chạy trường, chạy điểm, chạy bằng tốt nghiệp'

Văn hóa dạy và học biến dạng, xuống cấp bởi tình trạng “chạy trường, chạy điểm, chạy bằng tốt nghiệp”, sau đó thì “chạy vào các cơ quan, đơn vị có nhiều bổng lộc”.