Những ứng viên giáo sư, phó giáo sư trẻ nhất 2022

Năm nay, 3 ứng viên giáo sư trẻ nhất sinh năm 1980 và 3 ứng viên phó giáo sư trẻ nhất sinh năm 1989.