Tổng kết kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc vừa ký ban hành kế hoạch tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33 ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Mục đích của việc này là nhằm đánh giá tình hình, kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33.

Từ đó kiến nghị, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong thời gian tới.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc

Nội dung tổng kết tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về: Kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập; xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; việc thực hiện luật hóa các nội dung về minh bạch tài sản, thu nhập theo Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Ngoài ra, các cơ quan cũng cần tập trung vào đánh giá việc thực hiện các chủ trương, giải pháp trong kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; việc kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm trong kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập.

Trình Bộ Chính trị thay thế Chỉ thị 33

Theo kế hoạch, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy và các cơ quan, tổ chức trực thuộc Trung ương (nơi không lập đảng đoàn, ban cán sự đảng) tổ chức tổng kết với hình thức phù hợp, xây dựng báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33. Thời gian lấy số liệu báo cáo tính từ ngày 3/1/2014 đến ngày 30/3/2023.

Theo đó, Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự đảng Chính phủ xây dựng báo cáo chuyên đề tổng kết kết quả xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thể chế có liên quan đến việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập theo tinh thần Chỉ thị số 33.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng báo cáo chuyên đề tổng kết kết quả kiểm tra, giám sát việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp.

Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ xây dựng báo cáo chuyên đề tổng kết kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập của những đối tượng thuộc thẩm quyền; kết quả thanh tra việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của Thanh tra Chính phủ và thanh tra các cấp.

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam xây dựng báo cáo tổng kết kết quả giám sát việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của MTTQ Việt Nam và MTTQ các cấp.

Ban Nội chính Trung ương sẽ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ tham mưu tổ chức 3 đoàn công tác để khảo sát tại một số ban cán sự đảng bộ, ngành, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Dự thảo báo cáo tổng kết, tờ trình Bộ Chính trị, kết luận hoặc chỉ thị mới thay thế Chỉ thị 33 sẽ được xây dựng, lấy ý kiến, hoàn thiện báo cáo Bộ Chính trị, hoàn thành trước ngày 30/8/2023.

Trước đó, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương đã ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”. Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng Ban Chỉ đạo.