Trả lời về chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục 2018 

BTN - Sở tổ chức cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các lớp tập huấn giới thiệu nội dung, chương trình và sử dụng sách giáo khoa mà đơn vị đã lựa chọn dưới sự hướng dẫn của các nhà xuất bản.

Trong giờ học ở Trường THCS Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu (ảnh: Hoàng Yến)

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin về kết quả thực hiện kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá X về một số vấn đề của ngành Giáo dục được dư luận xã hội quan tâm, trong đó có vấn đề chọn sách giáo khoa và công tác tập huấn, bồi dưỡng để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Chọn sách

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết, thực hiện Nghị quyết số 88, Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của địa phương, quá trình thực hiện thay đổi chương trình theo lộ trình: năm học 2020-2021 ở lớp 1 khối trường tiểu học; năm học 2021-2022 ở lớp 2 khối trường tiểu học và lớp 6 khối trường trung học cơ sở.

Năm học 2022-2023 thay sách lớp 3 khối trường tiểu học, lớp 7 khối trường trung học cơ sở và lớp 10 khối trường trung học phổ thông. Tiến trình thay đổi chương trình và sách giáo khoa hoàn tất vào năm học 2024-2025. Năm học 2022-2023, Sở GD&ĐT Tây Ninh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định làm căn cứ thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa.

Sở GD&ĐT chỉ đạo hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS, THPT xây dựng kế hoạch và ra quyết định thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa, thực hiện các bước lựa chọn, đề xuất danh mục sách giáo khoa cho các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của tỉnh theo đúng quy trình của Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT.

Tổ chuyên môn các trường tổ chức cho giáo viên nghiên cứu tiêu chí lựa chọn SGK trong các cơ sở GDPT tỉnh Tây Ninh, sách giáo khoa của môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo các danh mục đã được phê duyệt. Căn cứ vào tiêu chí lựa chọn SGK, giáo viên ghi nhận xét của cá nhân làm căn cứ để tham gia thảo luận, đánh giá sách giáo khoa.

Hiệu trưởng tổ chức cuộc họp để thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất và tiến hành lựa chọn 1 sách giáo khoa cho mỗi môn học. Danh mục sách giáo khoa do đơn vị đề xuất lựa chọn có chữ ký của hiệu trưởng và các tổ trưởng chuyên môn phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022-2023.

Sở GD&ĐT tổng hợp, chuyển giao cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh hệ thống danh mục sách giáo khoa do các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn và được sắp xếp theo thứ tự sách giáo khoa từ cao xuống thấp. Hội đồng tiến hành lựa chọn sách giáo khoa phù hợp, trình UBND tỉnh xem xét ban hành danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022-2023.

Ngày 3.6.2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1251/QĐ-UBND phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022-2023.

Các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn danh mục sách giáo khoa sử dụng tại đơn vị trên cơ sở danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 3, lớp 7 và lớp 10 được UBND tỉnh ban hành. Trên cơ sở đối chiếu sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục đơn vị đã đề xuất lựa chọn (lần 1) và danh mục sách giáo khoa được UBND tỉnh phê duyệt, mỗi cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chọn sách giáo khoa như sau:

Nếu sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục đề xuất lựa chọn có trong danh mục sách giáo khoa được UBND tỉnh phê duyệt thì cơ sở giáo dục phổ thông chọn đúng sách giáo khoa đó để sử dụng.

Nếu sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục đề xuất lựa chọn không có trong danh mục sách giáo khoa được UBND tỉnh phê duyệt thì cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện như sau: Trường hợp danh mục sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục được UBND tỉnh phê duyệt chỉ có một sách giáo khoa thì cơ sở giáo dục phổ thông chọn đúng bộ sách giáo khoa đó để sử dụng.

Trường hợp danh mục sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục được UBND tỉnh phê duyệt có từ hai sách giáo khoa trở lên thì cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức chọn sách giáo khoa trong danh mục này theo quy trình được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26.8.2020 của Bộ GD&ĐT.

Năm học 2020-2021, sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn theo Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT, tuy nhiên, ngày 11.10.2020, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT thay thế thông tư nói trên. Năm học 2022-2023, các cơ sở giáo dục có nhu cầu thay đổi lựa chọn đối với sách giáo khoa lớp 1, Sở GD&ĐT thực hiện lựa chọn lại sách theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT và đã được UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt.

Hiện nay, tất cả sách giáo khoa sử dụng giảng dạy cho các khối lớp 1, 2, 3, 6, 7 và 10 trong tỉnh được lựa chọn đúng theo trình tự thủ tục đã quy định, quá trình lựa chọn minh bạch, phát huy tính dân chủ của từng giáo viên, cơ sở giáo dục.

Bồi dưỡng giáo viên

Đối với vấn đề “tăng cường công tác tập huấn nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ, cán bộ quản lý giáo dục, cũng như đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy theo chương trình sách giáo khoa mới”, Sở GD&ĐT cho biết, để thực hiện triển khai Chương trình GDPT 2018, Sở đã chỉ đạo các đơn vị rà soát nhu cầu đội ngũ, tổng hợp tham mưu cấp trên tuyển dụng bổ sung đáp ứng yêu cầu việc đổi mới chương trình về số lượng lẫn chất lượng.

Công tác bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT 2018 trên hệ thống LMS của Bộ GD&ĐT, bảo đảm triển khai và hoàn thành bồi dưỡng 5 mô đun trên hệ thống LMS đạt 98,25% (có 9.601/9.772 cán bộ quản lý, giáo viên toàn tỉnh hoàn thành bồi dưỡng 5 mô đun).

Sở GD&ĐT phối hợp với Học viện Quản lý giáo dục tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS, THPT kỹ năng xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện Chương trình GDPT 2018. Sau đợt tập huấn, 100% cán bộ quản lý, giáo viên làm bài thu hoạch đạt yêu cầu, đều am hiểu công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch của trường, tổ, cá nhân khi thực hiện.

Sở tổ chức cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các lớp tập huấn giới thiệu nội dung, chương trình và sử dụng sách giáo khoa mà đơn vị đã lựa chọn dưới sự hướng dẫn của các nhà xuất bản.

Tổ chức cho các trường THPT trong toàn tỉnh và chỉ đạo các phòng GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai giới thiệu Chương trình GDPT 2018 cấp tiểu học, THCS cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên; tổ chức hội nghị chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp dạy học; chỉ đạo các trường đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học; tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, xây dựng các chuyên đề, giúp giáo viên, cán bộ quản lý trao đổi sâu về quy trình và phương pháp giảng dạy đáp ứng với yêu cầu của Chương trình GDPT 2018.

Cho đến thời điểm hiện nay, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đều đã được tập huấn, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình GDPT 2018. Trong những năm học tiếp theo, Sở tiếp tục công tác tập huấn cho giáo viên các mô đun còn lại, phục vụ tốt nhất cho yêu cầu đổi mới chương trình; phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức các lớp giới thiệu sách để giáo viên nắm rõ nội dung, mục tiêu, phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học, tạo điều kiện tốt nhất để giáo viên hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Việt Đông