Tổng quỹ khuyến học của Hải Dương gần 155 tỷ đồng

Tính đến tháng 6.2023, tổng quỹ khuyến học của Hải Dương là hơn 154,8 tỷ đồng. Số liệu này được đưa ra vào chiều 28.7.
Đoàn kiểm tra của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương  Chiều 28.7, đoàn kiểm tra của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương về việc thực hiện điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động năm 2023 và kết quả triển khai Quyết định 387/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.  Đến tháng 6.2023, toàn tỉnh có hơn 755.000 hội viên hội khuyến học, chiếm 38% tổng số dân. So với cuối năm 2022 tăng hơn 23.000 hội viên. Tổng số quỹ khuyến học toàn tỉnh đến tháng 6.2023 đạt hơn 154,8 tỷ đồng, trong đó Hội Khuyến học tỉnh quản lý 2 quỹ với số dư hơn 3 tỷ đồng.  Tại buổi làm việc, Hội Khuyến học tỉnh đề nghị với Trung ương hội có hướng dẫn cụ thể về việc thu và chi hội phí của hội viên trong tình hình mới, làm thẻ hội viên, sớm cung cấp cẩm nang hướng dẫn sử dụng phần mềm về đăng ký và công nhận mô hình cộng đồng học tập…  Đoàn kiểm tra Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh Hải Dương được phát triển rộng khắp, ngày một vững mạnh. Tổ chức hội và hội viên ngày càng được củng cố và phát triển. Hội đã thực hiện vai trò làm nòng cốt cùng các ban ngành, đoàn thể và trung tâm học tập cộng đồng, tuyên truyền, vận động, liên kết phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, phong trào gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng học tập. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt và vượt chỉ tiêu trung ương hội đề ra. Tuy nhiên, công tác tham mưu còn chậm so với yêu cầu thực tế, thù lao cho cấp phó ở một số huyện và xã chưa có dẫn đến việc giảm nhiệt tình trong công việc, thiếu sâu sát ở cơ sở… Đoàn kiểm tra của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ, hội viên và những đề xuất trong công tác khuyến học của tỉnh Hải Dương và sẽ có kiến nghị trong thời gian tới. PV