Phòng ngừa, hạn chế người dưới 18 tuổi phạm tội

Sáng 31.3, Sở Khoa học và Công nghệ nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phòng ngừa, hạn chế người dưới 18 tuổi phạm tội trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

Đại diện Ban chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả thực hiện

Đề tài do Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương thực hiện trong năm 2022 - 2023.

Ban chủ nhiệm đề tài đã nghiên cứu cơ sở lý luận về người dưới 18 tuổi phạm tội; nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng; thu thập số liệu thống kê và đề xuất các nhóm giải pháp phòng ngừa, hạn chế người dưới 18 tuổi phạm tội.

Đề tài đưa ra 3 nhóm giải pháp chính gồm xây dựng, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách kinh tế - xã hội, hoàn thiện pháp luật. Giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh thiếu niên, tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản lý thanh thiếu niên. Nâng cao hiệu quả công tác xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phù hợp với xu hướng thông lệ quốc tế và chính sách hình sự mới được điều chỉnh của Nhà nước đối với người dưới 18 tuổi phạm tội…

Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, đây là đề tài có tính sáng tạo, thực tiễn, góp phần tích cực ngăn chặn, phòng ngừa, hạn chế người dưới 18 tuổi phạm tội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

THÀNH ĐẠT