Lúa Bắc Thịnh cấy máy cho hiệu quả kinh tế cao

Lúa Bắc Thịnh cấy máy cho năng suất đạt 75,7 tạ/ha, cao hơn giống lúa Bắc Thịnh gieo thẳng 4,3 tạ/ha.
Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài giống lúa Bắc Thịnh Sau 2 năm 2021-2022 thực hiện, UBND huyện Nam Sách, đơn vị chủ trì đề tài "Xây dựng mô hình phát triển giống lúa Bắc Thịnh gắn với bao tiêu sản phẩm trên địa bàn huyện Nam Sách" đã đưa ra được quy trình, đánh giá được hiệu quả của mô hình. Lúa Bắc Thịnh cấy máy sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn gieo thẳng. Sử dụng máy sẽ cần từ 55-60 kg/ha lúa giống. Thóc giống ngâm từ 40-48 giờ đối với giống cách vụ, 60-72 giờ đối với giống liền vụ, 5-6 tiếng thay nước một lần. Đất lúa cấy máy được làm kỹ, mặt ruộng phẳng hơn và để mức nước nông, giúp lúa phát triển thuận lợi. Mật độ cây cách cây 30 cm x 18 cm, tương đương 23-25 khóm/m2. Lượng phân bón cho 1 ha từ 8 - 10 tấn phân chuồng hoặc 1 tấn phân hữu cơ vi sinh; từ  160 - 180 kg đạm u rê trong vụ xuân/đông xuân, từ 150 - 170 kg vụ mùa/hè thu; từ  500- 600 kg lân Supe,  160 - 180 kg kaliclorua. Kết quả cho thấy, ngoài các yếu tố về sâu bệnh, chất lượng gạo giống nhau thì lúa Bắc Thịnh cấy máy cho năng suất đạt 75,7 tạ/ha, cao hơn giống lúa Bắc Thịnh gieo thẳng 4,3 tạ/ha. Lúa cấy máy cho hiệu quả kinh tế cao hơn gieo thẳng từ 3,5-4,2 triệu đồng/ha.  Đây là kết quả đề tài "Xây dựng mô hình phát triển giống lúa Bắc Thịnh gắn với bao tiêu sản phẩm trên địa bàn huyện Nam Sách" do UBND huyện Nam Sách chủ trì thực hiện trong năm 2021-2022, được Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu sáng 24.3.  PV