Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục: Xử lý nghiêm giáo viên thiếu gương mẫu

Người thầy cần sự chuẩn mực, gương mẫu, đề cao sự tâm huyết, trách nhiệm với nghề, nếu giáo viên thiếu gương mẫu phải bị xử lý nghiêm.