447 nhà khoa học được đề nghị xét chức danh giáo sư, phó giáo sư 2022

Hội đồng Giáo sư nhà nước công bố danh sách các ứng viên được Hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.