Mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên 

BTNO - Sở GD&ĐT vừa ban hành công văn gửi các cơ sở giáo dục, đơn vị trực thuộc hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022.

Theo hướng dẫn của Sở, mức đóng: 1 tháng = 4,5% x 1.490.000 đ x 70% = 46.935 đồng; 12 tháng = 46.935 đ x 12 = 563.220 đồng; 15 tháng = 46.935 đ x 15 = 704.025 đồng. Riêng học sinh lớp 1 (6 tuổi) đóng 15 tháng, thẻ có giá trị từ 1.10.2021 đến 31.12.2022. Mức đóng 16 tháng = 46.935 đ x 16 = 750.960 đồng (đối với học sinh lần đầu mới tham gia đóng 16 tháng) thẻ có giá trị từ 1.9.2021 đến 31.12.2022.

Lưu ý: học sinh, sinh viên (HSSV) đang tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) thuộc các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT, không phải tham gia BHYT tại nhà trường nhưng nhà trường phải lập danh sách theo dõi và gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) để được tính tỷ lệ tham gia BHYT và cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Phương thức thực hiện đối với thẻ BHYT có giá trị từ 1.1.2022 - 31.12.2022, các đơn vị, trường học  thu tiền BHYT của HSSV trong tháng 9.2021 đến hết ngày 26.11.2021 (phụ huynh học sinh có thể lựa chọn đóng ngay trong tháng 8 hoặc các tháng liền kề) và nộp vào tài khoản cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) chậm nhất 30.11.2021 để cơ quan BHXH in hoặc gia hạn và phát hành thẻ BHYT cho HSSV trong tháng 12.2021. Các trường học thông báo công khai cho phụ huynh học sinh biết việc “phụ huynh có thể lựa chọn đóng ngay trong tháng 9 hoặc các tháng liền kề đến hết ngày 26.11.2021”. Đối với các trường hợp nộp trước thời hạn quy định trên (tháng 9, 10) thì cơ quan BHXH sẽ phát hành thẻ sớm hơn theo thời gian nộp tiền tham gia BHYT.

Đối với thẻ BHYT có giá trị từ 1.10.2021 - 31.12.2022 (15 tháng) áp dụng đối với học sinh lớp 1 (6 tuổi) nhà trường thu tiền BHYT của học sinh và nộp vào tài khoản cơ quan BHXH ngay trong tháng 9.2021 (trừ những trường hợp thẻ chưa hết hạn) để cơ quan BHXH in và phát hành thẻ BHYT cho học sinh vào tháng 10.2021.

Đối với thẻ BHYT có giá trị từ ngày 1.9.2021 - 31.12.2022, áp dụng đối với học sinh mới tham gia lần đầu (từ 7 tuổi trở lên) nhà trường thu tiền BHYT của HSSV và nộp vào tài khoản cơ quan BHXH ngay trong tháng 9.2021 để cơ quan BHXH in và phát hành thẻ BHYT cho học sinh vào tháng 9.2021.

Đối với thẻ BHYT được cấp hàng năm cho sinh viên trường cao đẳng, trường trung cấp, nhà trường thu tiền BHYT của HSSV và nộp vào tài khoản cơ quan BHXH ngay trong tháng trước tháng nhập học. Đối với HSSV năm thứ nhất của khóa học, nộp tiền ngay từ khi nhập học, trừ những trường hợp thẻ đang còn giá trị sử dụng.

Từ đầu năm học 2021 - 2022, các đơn vị, trường học chọn thời điểm thích hợp để phối hợp với BHXH tổ chức tuyên truyền cho HSSV, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh về các quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID để sử dụng khi đi khám chữa bệnh (thay cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy trong năm học này). Vào ngày 15 và 30 hàng tháng, các Phòng Giáo dục và Đào tạo nắm tiến độ thu từ Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố để kịp thời phối hợp, chỉ đạo trong việc tuyên truyền học sinh, sinh viên tham gia BHYT nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đ.V.T