Hà Nội có nhiều thí sinh bỏ xét tuyển đại học nhất

Hà Nội, Thanh Hóa là địa phương có nhiều thí sinh bỏ xét tuyển đại học nhất.